Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

Ban Trị sự Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - cầu nối và đầu mối

ca xèng

Tác giả (bìa phải) trong ngày vui kỷ niệm 50 năm thành lập ca xèng - ảnh: Tuấn Minh

 

Trước hết, xin được nói về Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, một ngôi nhà văn hóa, một cái nôi đầu nghề của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, ra đời từ năm 1973 có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận và thực tiễn về văn hóa, nghệ thuật, gia đình; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình. Qua 50 năm hình hành và phát triển, Tạp chí đã thể hiện vai trò to lớn, đạt được nhiều thành tích và có đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, thông tin lý luận, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, gia đình; phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ta. Với định hướng nhân văn, chuyên nghiệp hiện đại, trong tương lai, Tạp chí đẩy mạnh phát triển toàn diện, vừa giữ được bản sắc là cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu về văn hóa, nghệ thuật và gia đình của ngành, vừa đa dạng nội dung thông tin chuyên ngành, chuyên sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình quản lý và cung cấp thông tin, phù hợp với xu hướng phát triển chung của báo chí hiện đại.

Là cơ quan báo chí thuộc loại hình sự nghiệp công, trong nhiều năm qua, Tạp chí đã thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự; bảo đảm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các quy định khác; nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, đặc biệt là về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Trong quá trình xây dựng và phát triển lâu dài ấy, thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, viên chức nhiều thế hệ của Tạp chí, và của Ban Trị sự, đã có những bước phát triển mới về năng lực nghiệp vụ và chất lượng chuyên môn.

1. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự

Ban Trị sự là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tạp chí, là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp, phục vụ cho việc điều hành của Lãnh đạo Tạp chí, có chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập quản lý và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch tổng thể, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, kế toán, hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, thi đua, khen thưởng, pháp chế, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động dịch vụ, phục vụ và các công tác khác theo quy định của pháp luật, của Bộ VHTTDL và của Tạp chí.

Theo đó, Ban Trị sự có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Biên tập lãnh đạo, quản lý Tạp chí trong những mảng công việc sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm, các đề án, dự án về phát triển Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của Tạp chí; quản lý và tổ chức thực hiện công tác cán bộ; thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định;

Quản lý và thực hiện công tác tài chính kế toán; quản lý tiền, tài sản, công nợ; xây dựng dự toán năm; lập báo cáo tài chính định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành;

Quản lý và thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, tiếp nhận, quản lý công văn, tư liệu, tài liệu…, chủ trì dự thảo các văn bản trình Tổng Biên tập; thực hiện công tác pháp chế, phát hành; văn thư, lưu trữ các văn bản, tư liệu, tài liệu của Tạp chí theo quy định;

Quản lý và thực hiện các loại hợp đồng công việc (in ấn, nghiên cứu khoa học, chuyên đề liên kết…) với các đối tác trong và ngoài Tạp chí; phối hợp in ấn, xuất bản, phát hành tạp chí và các ấn phẩm, sản phẩm khác.

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

Đồng thời, Ban Trị sự cũng phụ trách thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, thống kê theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của ban; chịu trách nhiệm trong việc quản lý dữ liệu của phần mềm nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Biên tập.

2. Những hoạt động chuyên môn và vai trò cầu nối một số hoạt động cơ bản

Nhìn tổng thể, bằng nhiều biện pháp, Tạp chí đã chú trọng phát triển đồng đều, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức, đoàn thể, các ban, phòng; quan tâm đẩy mạnh những hoạt động chuyên môn đa dạng, phong phú, mang sắc thái riêng của từng ban, phòng, trên tinh thần thống nhất, thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đoàn thể để cùng tiến bộ, cùng phát triển.

Nhìn riêng vào Ban Trị sự, dù ở giai đoạn nào đi nữa, với một hệ thống công việc mang tính chất nghiệp vụ, tham mưu, phục vụ đầy thầm lặng như vậy, có thể thấy hoạt động chuyên môn của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Ban Trị sự được thể hiện dưới nhiều bình diện: công tác tổ chức bộ máy, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ; công tác tài chính, kế toán; công tác mua sắm và quản lý cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ và nhiều dạng công tác khác. Đó là chưa kể, trong nhiều giai đoạn, Ban Trị sự còn thực hiện luôn cả công tác in ấn, phát hành, quảng cáo... Và về cơ bản, Ban Trị sự đã có những nỗ lực lớn, quan tâm tới các hoạt động chính, đồng thời chú trọng đồng bộ những công việc phụ trợ khác, tạo tiền đề để thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đa dạng theo đúng quy định và hạn mức thời gian. Xin nêu một vài khía cạnh công việc:

Ban Trị sự đã tập trung tham mưu và thực hiện đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, biên soạn mới hoặc bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đặc biệt là Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Làm việc, Quy chế Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chi bộ, Ban lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể, Quy chế Văn hóa công vụ… tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động chính quy cũng như sinh hoạt thường ngày trong cơ quan.

Ban Trị sự đã tham mưu và thực hiện đẩy mạnh các mặt công tác trị sự, tiếp tục hoàn thiện bộ máy cán bộ lãnh đạo, ban phòng, tăng cường đào tạo nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức phấn đấu, trưởng thành trong công tác quản lý và công việc được giao và tạo điều kiện luân chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch đi đôi với việc tiêu chuẩn hóa chức danh viên chức.

Ban Trị sự đã tham mưu và góp phần thực hiện việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động phát huy khả năng, năng lực, sở trường công tác. Chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị được nâng cao do chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. Bên cạnh chú trọng vị trí việc làm, đơn vị chủ động có phương án quản lý nhân sự  linh hoạt, theo hướng một vị trí kiêm nhiều việc, kết hợp sử dụng đúng mức, hiệu quả hợp đồng lao động trong phạm vi cho phép.

Trong từng giai đoạn, Ban Trị sự thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, tiêu chuẩn về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế phù hợp điều kiện của cơ quan trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc; tuyển dụng cán bộ, viên chức, người lao động đúng chỉ tiêu phân bổ và theo quy định. Rà soát, bổ sung quy định về chế độ làm việc, thời gian làm việc, định mức lao động, xác định các vị trí việc làm, chức danh công việc đúng người, đúng việc; xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian, xử lý công việc khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Ban Trị sự đã tham mưu và thực hiện công tác chế độ chính sách, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…; đảm bảo tốt tài chính, ngân sách hoạt động cả năm của đơn vị; chi lương, nhuận bút đúng thời gian quy định; tiết kiệm chi, chi lương tăng thêm và các khoản chi khác cho cán bộ, viên chức, người lao động; hoàn thành lập kế hoạch ngân sách cho các giai đoạn tiếp theo.

Ban Trị sự đã thực hiện có hiệu quả công tác hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, xử lý tốt, kịp thời công văn, báo cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí với cấp trên và các cơ quan chức năng, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian; tổ chức, quản lý tốt việc thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định. Công tác đảm bảo trật tự an toàn cơ quan đã được thực hiện tốt, giúp cho người lao động yên tâm công tác. Công tác vệ sinh cơ quan luôn được chú trọng, thu gom rác thải đúng quy định, khuôn viên đơn vị luôn xanh, sạch, đẹp...

Tăng cường phối hợp với các ban, phòng trong việc thúc đẩy công tác biên tập, in ấn, quảng cáo, phát hành, thư viện một cách phù hợp và hiệu quả.

Tất cả những điều đó đã thực sự giúp cho Ban Trị sự trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành công tác chuyên môn, thực hiện tốt vai trò cầu nối các hoạt động, các ban, phòng, và góp phần không nhỏ tạo nên những thành tích ngày càng phong phú của Tạp chí.

3. Đầu mối của công tác thi đua khen thưởng

Ở Tạp chí, trong những  năm qua, công tác thi đua khen thưởng được thống nhất coi như là một phương pháp quản lý, được thực thi trong cả đơn vị. Với nhiệm vụ được giao là quản lý và theo dõi mảng công việc hết sức quan trọng này, Ban Trị sự đã thực sự trở thành đầu mối, thành cầu nối quan trọng trong việc tham mưu, kết nối, tạo nên những phong trào thi đua thiết thực và có ý nghĩa. Thực tế cho thấy, sự tham mưu, kết nối hiệu quả của Ban Trị sự đã góp phần giúp lãnh đạo Tạp chí tận dụng thuận lợi, nhận định đúng về khó khăn coi trọng công tác thi đua khen thưởng như một trong những giải pháp quản lý với nội dung phong trào đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Một mặt, Ban Trị sự đã tham mưu giúp Tổng Biên tập Tạp chí đặc biệt coi trọng công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ VHTTDL phát động như: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sự nghiệp VHTTDL phát triển hiệu quả, bền vững; Ngành VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác VHTTDL và gia đình; Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các phong trào do Công đoàn Bộ phát động quyên góp, từ thiện, ủng hộ đồng bào miền núi, miền Trung, chiến sĩ Trường Sa, xây dựng nông thôn mới…

Mặt khác, Ban Trị sự đã góp phần giúp cơ quan, Công đoàn Tạp chí chủ động phát động các phong trào thi đua thường xuyên hoặc đột xuất tại Tạp chí, như: Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động là một tấm gương lao động sáng tạo; Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Tạp chí; Tiết kiệm để phát triển, Năng động, linh hoạt, tạo hiệu suất cao trong thực thi nhiệm vụ... Mỗi phong trào thi đua của Tạp chí đều được thực hiện một cách nghiêm túc, có sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, khen thưởng và nhân rộng những thành tích thi đua tốt, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động và hiệu quả trong công việc.

Đáng chú ý, trong nhiều năm, Tạp chí đã triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế văn hóa công sở ở Tạp chí và năm 2021 đã phát động phong trào thi đua Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan ca xèng ; chú ý chỉ đạo và cập nhật nhiệm vụ thi đua tới từng cá nhân, có đánh giá, sơ kết hằng quý gắn với mức độ kết quả hoàn thành nhiệm vụ tại các phòng, ban, vì thế, các đơn vị, bộ phận hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tính tích cực, chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Tạp chí, của Ban Trị sự đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 trong ngành VHTTDL, thực hiện tốt mục tiêu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa nỗ lực phòng chống dịch. Trong hàng loạt những phong trào thi đua ấy, có vai trò đầu mối kết nối các phòng ban, các cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Trị sự .

4. Trước thời khắc kỷ niệm 50 năm thành lập Tạp chí

Đến nay, Tạp chí đang xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp, Ban Trị sự quan tâm nhiều đến các nhiệm vụ và giải pháp về nhân lực, về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và về nguồn lực, tài chính như:

Xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị, chuyên môn, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung biên chế có  chất lượng.

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, xây dựng mô hình tòa soạn hiện đại theo hướng đa phương tiện, nâng cao công tác quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý và vận hành mô hình toà soạn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Xây dựng các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ tuyên truyền chuyên sâu, tăng cường liên kết, quảng cáo, phát hành, chuyên đề nội dung… và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội theo quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn thu sự nghiệp, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế báo chí nhằm hỗ trợ, tái đầu tư chuyên môn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động...

Đây thực sự là các nhiệm vụ và giải pháp gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự, đồng thời đặt ra trước mắt Tạp chí, các ban, phòng, cũng như Ban Trị sự nhiều vấn đề cần giải đáp và giải quyết.

Có mặt ngay từ ngày đầu ra mắt Tạp chí, trải qua nhiều giai đoạn, Ban Trị sự đã đồng hành cùng Tạp chí, cùng các ban, phòng, văn phòng đại diện, các đồng nghiệp suốt 50 năm qua với những công việc lặng thầm và những niềm vui thầm lặng. Dù có thời điểm được mang tên là Phòng Hành chính - Tổng hợp, song, về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự không hề thay đổi và vẫn giữ được vai trò cầu nối và đầu mối của mình.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thành viên của Ban Trị sự nhiều thế hệ thực sự tự hào, phấn khởi về những thành tích đạt được, và tự nhủ rằng phải tiếp tục cố gắng, nhiệt huyết trong công việc để góp phần xây dựng và phát triển Tạp chí. Trong thời khắc quan trọng này, Ban Trị sự, cũng như các ban, phòng chuyên môn khác, kỳ vọng và mong muốn rằng, trong những năm tới, Tạp chí sẽ có được sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện, tiếp tục là cơ quan nghiên cứu, thông tin lý luận và thực tiễn hàng đầu về văn hóa, nghệ thuật và gia đình. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các sản phẩm, ấn phẩm ngày càng tốt hơn, đẹp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc; tập trung phát triển Tạp chí điện tử đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông tin nhanh, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển hoạt động tọa đàm, hội thảo, hội nghị về những vấn đề văn hóa, nghệ thuật, gia đình; đẩy mạnh hoạt động kinh tế báo chí thông qua tăng cường và phát triển các quan hệ hợp tác, liên kết giữa Tạp chí với các đối tác trong và ngoài nước; kết hợp đầu tư phát triển với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động...

Thiết nghĩ, những kỳ vọng và mong muốn ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi Tập thể lãnh đạo, các ban, phòng, trong đó có Ban Trị sự, và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay, năng động sáng tạo để đưa Tạp chí phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu thành tựu hơn, xứng đáng với vị thế một tạp chí hàng đầu về văn hóa, nghệ thuật, gia đình ở nước ta.

VŨ THÙY LINH

Trưởng Ban Trị sự ca xèng

 

 

_______________

Tham luận tại Hội thảo “ ca xèng – 50 năm nhìn lại để vững bước đi tiếp” ngày 22/11/2023

 

;