Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

  • Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Xuất bản đa nền tảng để hướng đến hàng triệu bạn đọc là xu thế tất yếu của ngành xuất bản Việt Nam

Những năm gần đây, xuất bản kỹ thuật số đang thu hút được sự quan tâm của ngành Xuất bản Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây được xem là ngành công nghiệp dịch vụ mới nổi, phát triển trên nền tảng công nghệ máy tính và công nghệ số tích hợp đa nền tảng, liên kết cơ sở dữ liệu từ nhiều ngành truyền thông khác nhau - xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được Bộ VHTTDL phát động và triển khai sâu rộng trong toàn quốc. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế công tác xây dựng môi trường văn hóa đang ngày phát triển và đi vào chiều sâu, các phong trào, hoạt động diễn ra hết sức sôi động, rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.

Thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững

Trong bài “Nam nữ bình quyền” viết ngày 8/3/1952, bàn về quyền bình đẳng giữa nam và nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó. Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội... Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.

Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Trí thức có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử. Nhận thức đúng đắn vai trò của trí thức, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện để trí thức phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bởi xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: Khơi dậy truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2 - 8/10/2023 đã tiến hành thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thể hiện sự đổi mới tư duy mạnh mẽ và có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp mang tính đột phá, khả thi cao. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Đảng ta đã tập trung phân tích, đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, phân tích bối cảnh tình hình, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Chuyển đổi số xuất bản: Cần tạo ra nhiều phiên bản sách đa nền tảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo các mạng, Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vai trò to lớn trong việc tích luỹ, truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nghệ An là vùng địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, nhiều anh hùng dân tộc, nhiều lãnh tụ kiệt xuất trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đây là một vùng đất cổ có phương ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng và văn hóa dân gian vô cùng phong phú, độc đáo, mang đậm bản sắc của vùng đất sông Lam – núi Hồng. Trong mạch nguồn đó, nổi bật nhất là dân ca Ví, Giặm. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu, là dòng sữa ngọt ngào, góp phần hình thành và nuôi dưỡng cốt cách, thể hiện đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.