Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

  • Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Đồng chí Trần Phú - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024), là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân công lao, những cống hiến to lớn của đồng chí, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Sơn La quan tâm, định hướng phát triển. Trong đó, tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, sản vật địa phương hấp dẫn tạo liên kết khai thác phát triển các tour, tuyến du lịch mới liên kết với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và các địa phương trong cả nước.

Bảo hộ bản quyền trên không gian mạng trong tiến trình Việt Nam hội nhập quốc tế

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là: bản quyền) ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc thực thi bảo hộ bản quyền có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia. Quyền tác giả, quyền liên quan (bản quyền) là một trong ba bộ phận cấu thành của quyền sở hữu trí tuệ. Bảo hộ bản quyền là một trong những công cụ hữu hiệu nhằm khuyến khích sáng tạo, làm phong phú và truyền bá, phổ biến các tài sản văn hóa quốc gia và tài sản văn hóa của nhân loại. Việc bảo hộ bản quyền đóng vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời là một trong những điều kiện để hội nhập vào hệ thống kinh tế, thương mại quốc tế.

Vận dụng quan điểm phát triển vào nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Quân y hiện nay

Nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn (KHXHNV) tại Học viện Quân y có vị trí, vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần đào tạo nguồn nhân lực quân y, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới. Do vậy, nghiên cứu, vận dụng quan điểm phát triển vào nâng cao chất lượng dạy học các môn KHXHNV ở Học viện Quân y hiện nay có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc

Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở Bắc Ninh hiện nay

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã nêu rõ: Xã hội hóa (XHH) công tác BVMT vừa là chính sách, vừa là công cụ hữu hiệu để Nhà nước thực hiện sự quản lý trong lĩnh vực môi trường. Những năm qua, XHH công tác BVMT của tỉnh Bắc Ninh đã góp phần quan trọng vào giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là một bài toán nan giải, do đó việc đẩy mạnh XHH công tác BVMT của tỉnh là vấn đề vừa lâu dài, vừa mang tính cấp bách, là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức, cộng đồng dân cư và từng cá nhân.

Nâng cao văn hóa quản lý cho cán bộ quản lý đơn vị học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

Văn hóa quản lý là một bộ phận quan trọng của văn hóa, là hệ thống những giá trị, chuẩn mực tạo nên phong cách quản lý khoa học của người cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý ở các nhà trường quân đội, ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, hành động, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người học viên. Vì vậy, nâng cao văn hóa quản lý cho cán bộ quản lý đơn vị học viên ở các nhà trường quân đội là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Đề xuất mô hình an toàn thông tin trong thư viện đại học

Luật An toàn thông tin (ATTT) được ban hành năm 2015 đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ATTT mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian mạng. Bài viết trình bày các yếu tố tác động đến ATTT, thực trạng ATTT, đề xuất mô hình và các giải pháp ATTT cho các thư viện đại học hiện nay.