Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Ca Xèng

  • Diễn đàn văn hóa > Vấn đề sự kiện

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, những kết quả đạt được, vấn đề đặt ra và phương hướng, giải pháp trong 10 năm tới

Trong tiến trình lịch sử, giao lưu, tiếp biến văn hóa tại Việt Nam diễn ra từ rất sớm cùng với sự di cư của các tộc người, sự du nhập của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, mở rộng, tiếp biến với văn hóa Chăm, Khmer, tiếp xúc với văn hóa Pháp và hội nhập văn minh phương Tây... Trên nền tảng nội lực văn hóa mạnh mẽ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã chủ động tiếp thu, cải biến các yếu tố ngoại sinh để làm giàu có thêm nền văn hóa đa dạng, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế, văn hóa trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 lần thứ I tại Lai Châu: Những ấn tượng khó phai

Là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng năm 2023, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước về một nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Thông qua các hoạt động của ngày hội, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc có số dân dưới 10.000 người đã có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Những hoài niệm

50 năm trong quá trình hình thành và phát triển, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật là một trong những địa chỉ đáng tin cậy, nơi ghé thăm, hội tụ, đàm đạo, đăng đàn bài viết khoa học của các nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật còn có một sứ mệnh không nhỏ góp phần vào việc tuyên truyền, định hướng đường lối của Đảng về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật nước nhà trong bối cảnh mới. Có thời gian công tác khá dài tại Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, nay nhìn lại xin có mấy dòng tâm sự dưới đây.

Dưới "bóng cây" rợp mát...

Tôi muốn gọi như thế về thế hệ chúng tôi - những người hiện đang công tác tại Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - được may mắn thừa hưởng một thương hiệu có bề dày, đáng tự hào, nơi đã quy tụ nhiều nhà nghiên cứu khoa học danh tiếng của đất nước.